การปลูกถ่ายกระดูก (Bone Graft)

การปลูกถ่ายกระดูก คือ การเติมกระดูกเพื่อให้สันเหงือกมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับการรองรับฟันปลอม และรากเทียม ซึ่งปัจจุบันการปลูกกระดูกมีการทำควบคู่กับการฝังรากเทียมมากขึ้น เนื่องจากมักพบว่าผู้ป่วยมีกระดูกรองรับไม่เพียงพอต่อการฝังรากเทียม ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจาณาตามแต่ละบุคคลไปว่า จะใช้เทคนิคและกระดูกประเภทใดในการรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

(ที่มาของรูป: http://www.thejcdp.com)

ปัจจัยเสี่ยงสูงที่ทำให้สูญเสียมวลกระดูกเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้:

  • การสูญเสียฟัน: ฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปนาน มักจะพบปัญหาบ่อยว่ามีสันกระดูกที่บาง การฝังรากฟันเทียมทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลย
  • บาดเจ็บ : มีการสูญเสียฟนเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  • โรคปริทันต์ (โรคเหงือกอักเสบ): กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
  • พันธุศาสตร์: การถ่ายทอดทางพันธุกรรม