- การตรวจเอ็กซ์เรย์

Radiographic examination

การถ่ายภาพรังสีหรือเอ๊กซเรย์ นับเป็นขั้นตอนสำคัญอันหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์โรคและรักษาทางทันตกรรม เนื่องด้วยการถ่ายภาพรังสีจะช่วยให้ทันตแพทย์มองเห็นลักษณะโครงสร้างฟัน กระดูก และเนื้อเยื่ออ่อนรอบๆฟันได้ มีส่วนช่วยทันตแพทย์ในการวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา ตลอดจนการติดตามผลการรักษา

ขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีทันตกรรม ทันตแพทย์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์จะใส่เสื้อตะกั่วกันรังสีให้คนไข้ หลังจากนั้น ให้คนไข้กัดเบาๆบน "bite-wing" ซึ่งทันตแพทย์จะขอถ่ายประมาณ 2-4 ภาพ (ฟิล์ม) เนื่องจากปริมาณรังสีที่ใช้ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมนั้นใช้น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับรังสีที่คนไข้ได้รับจากการรับชมโทรทัศน์หรือรังสีในสิ่งแวดล้อมทั่วไป กรณีการถ่ายภาพรังสีช่องปากขณะมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยง แต่ก็สามารถทำได้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ ควรแจ้งทันตแพทย์ทันที ทันตแพทย์ก็จะทำการถ่ายภาพรังสีของฟันโดยใช้เสื้อตะกั่วกันรังสีให้แก่คนไข้ และใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุด

การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (Panoramic) เป็นการถ่ายภาพรังสีที่สามารถแสดงให้เห็นภาพของฟันครบทั้ง 32 ซี่ ในช่องปาก กระดูก-ขากรรไกร รวมถึงข้อต่อขากรรไกร เพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาที่แม่นยำ